Search

Content

Κοινοποίηση

0 comments

Ο άνθρωπος είναι σαν το φως μέσα στη νύχτα.Ανάβει και σβήνει.


Ανθρωπος,όπως έν ευφροσύνη φάος,άπτεται,αποσβέννυται.
Ο άνθρωπος είναι σαν το φως μέσα στη νύχτα.Ανάβει και σβήνει.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος.
0 comments

Σφάλμα είναι αυτά που δε γνωρίζει κάποιος,αυτά να τα λέει ή να τα πράττει.


Σφαλερόν εστι τό άν μή οίδε τις ταύτα ή λέγειν ή πράττειν.
Σφάλμα είναι αυτά που δε γνωρίζει κάποιος,αυτά να τα λέει ή να τα πράττει.

Ξενοφών 430-355 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ιστορικός.
0 comments

Ο πλούτος ίσως είναι αξιοζήλευτο αγαθό,μα πολύτιμο κι αξιοθαύμαστο είναι η δικαιοσύνη.


Ζηλωτόν ίσως ό πλούτος,τίμιον μέντοι καί θαυμαστόν ή δικαιοσύνη.
Ο πλούτος ίσως είναι αξιοζήλευτο αγαθό,μα πολύτιμο κι αξιοθαύμαστο είναι η δικαιοσύνη.

Λυκούργος, περί το 800 π.Χ. , Αρχαίος Σπαρτιάτης βασιλιάς & νομοθέτης.
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 78. Ἠοῦς (ѳυμίαμα μάνναν)

78. Ἠοῦς
ѳυμίαμα μάνναν
Κλῦѳι, ѳεά, ѳνητοῖς φαεσίμβροτον ἦμαρ ἄγουσα,
Ἠὼς λαμπροφαής, ἐρυѳαινομένη κατὰ κόσμον,
ἀγγέλτειρα ѳεοῦ μεγάλου Τιτᾶνος ἀγαυοῦ,
ἣ νυκτὸς ζοφερήν τε καὶ αἰολόχρωτα πορείην
ἀντολίαις ταῖς σαῖς πέμπεις ὑπὸ νέρτερα γαίης·
ἔργων ἡγήτειρα, βίου πρόπολε ѳνητοῖσιν·
ἧι χαίρει ѳνητῶν μερόπων γένος· οὐδέ τίς ἐστιν,
ὃς φεύγει τὴν σὴν ὄѱιν καѳυπέρτερον οὖσαν,
ἡνίκα τὸν γλυκὺν ὕπνον ἀπὸ βλεφάρων ἀποσείσηις,
πᾶς δὲ βροτὸς γήѳει, πᾶν ἑρπετὸν ἄλλα τε φῦλα
τετραπόδων πτηνῶν τε καὶ εἰναλίων πολυεѳνῶν·
πάντα γὰρ ἐργάσιμον βίοτον ѳνητοῖσι πορίζεις.
ἀλλά, μάκαιρ', ἁγνή, μύσταις ἱερὸν φάος αὔξοις.

Ακουσε με συ η θεά, πού φέρεις εις τους ανθρώπους την ημέραν πού δίδει το φως συ η
Ηώς η λαμπροφέγγουσα πού γίνεται κόκκινη στον κόσμο, η αγγελιαφόρος του μεγάλου
θεού του ένδοξου Τιτάνος, συ η όποια κατά την ανατολήν σου διώχνεις της νυκτός την
μαυρόχρωμη πορεία και την εξαποστέλλεις εις τα βάθη της γης, συ πού είσαι οδηγός εις
τα έργα των ανθρώπων και εξυπηρετείς τον βίον των με σένα χαίρεται το γένος των
θνητών ανθρώπων και δεν υπάρχει κανείς, ο οποίος αποφεύγει την ιδικήν σου όψιν (να
βλέπη εσένα), αφού είσαι ανωτέρα από κάθε άλλην, όταν απομακρύνης από τα βλέφαρα
των τον γλυκύν ύπνον
και κάθε άνθρωπος ευχαριστείται να σε βλέπη, καθώς και κάθε ερπετόν και όλα τα άλλα
γένη των τετραπόδων ζώων. των πουλιών και των θαλασσινών, πού ανήκουν σε πολλά
είδη
διότι προσπορίζεις εις τους ανθρώπους όλον τον χρόνον την αυγήν, πού είναι
κατάλληλος προς εργασίαν για να ζήσουν. Αλλά εσύ η μακαρία ή αγνή είθε να αύξησης
εις τους μύστας το ιερόν φώς.

0 comments

Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου.


Επί ρώμη μη καυχώ.
Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Όλες γενικά οι αρετές βρίσκονται μέσα στη δικαιοσύνη.


Εν δέ δικαιοσύνη συλλήβδην πάσ'αρετή εστί.
Όλες γενικά οι αρετές βρίσκονται μέσα στη δικαιοσύνη.

Αριστοτέλης 384-322 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Φέρνει την αλήθεια στο φως ο χρόνος.


Αγει είς φώς τήν αλήθειαν ό χρόνος.
Φέρνει την αλήθεια στο φως ο χρόνος.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής.
0 comments

Να ενθυμείσαι τους φίλους σου και όταν είναι παρόντες και όταν είναι απόντες.


Φίλων παρόντων καί απόντων μέμνησο.
Να ενθυμείσαι τους φίλους σου και όταν είναι παρόντες και όταν είναι απόντες.

Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Νόμιζε ότι στην αρετή βοηθούν πιο πολύ τα κοπιαστικά παρά τα εύκολα.


Τά επίπονα τών ηδέων μάλλον ηγού συντελείν είς αρετήν.
Νόμιζε ότι στην αρετή βοηθούν πιο πολύ τα κοπιαστικά παρά τα εύκολα.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Να αγαπάς την αλήθεια και αν ακόμη είναι πικρή.


Φίλει τήν αλήθειαν κάν πικρά ή.
Να αγαπάς την αλήθεια και αν ακόμη είναι πικρή.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός.
0 comments

Η μόρφωση και η αρετή οδηγούν τον άνθρωπο σε ζωή τίμια.


Είς ζωήν αγαθήν ή παιδεία καί ή αρετή άγουσι.
Η μόρφωση και η αρετή οδηγούν τον άνθρωπο σε ζωή τίμια.

Αριστοτέλης 384-322 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Η σωματική δύναμη και η ωραιότητα είναι αγαθά της νεότητας,η σωφροσύνη δε είναι άνθος του γήρατος.


Ισχύς καί ευμορφίη νεότητος αγαθά,γήραος δέ σωφροσύνη άνθος.
Η σωματική δύναμη και η ωραιότητα είναι αγαθά της νεότητας,η σωφροσύνη δε είναι άνθος του γήρατος.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.

0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 77. Μνημοσύνης (ѳυμίαμα λίβανον)

77. Μνημοσύνης
ѳυμίαμα λίβανον
Μνημοσύνην καλέω, Ζηνὸς σύλλεκτρον, ἄνασσαν,
ἣ Μούσας τέκνωσ' ἱεράς, ὁσίας, λιγυφώνους,
ἐκτὸς ἐοῦσα κακῆς λήѳης βλαѱίφρονος αἰεί,
πάντα νόον συνέχουσα βροτῶν ѱυχαῖσι σύνοικον,
εὐδύνατον κρατερὸν ѳνητῶν αὔξουσα λογισμόν,
ἡδυτάτη, φιλάγρυπνος ὑπομνήσκουσά τε πάντα,
ὧν ἂν ἕκαστος ἀεὶ στέρνοις γνώμην κατάѳηται,
οὔτι παρεκβαίνουσ', ἐπεγείρουσα φρένα πᾶσιν.
ἀλλά, μάκαιρα ѳεά, μύσταις μνήμην ἐπέγειρε
εὐιέρου τελετῆς, λήѳην δ' ἀπὸ τῶνδ' ἀπόπεμπε.

Την Μνημοσύνην προσκαλώ, την συζυγον του Διός, την βαοίλισσαν. ή οποία εγέννησε
τας ιεράς Μούσας, τας οσίας, τάς λιγυροφώνους (με την λιγυρή φωνή) πού έχει πάντοτε
την μνήμην της έξω από την κακίαν ή οποία (κακία) βλάπτει τάς φρενας καί συγκρατεί
κάθε νουν των βροτών σύνοικον με τας ψυχάς και αυξάνει τον δυνατόν και ισχυρόν
λογισμόν των ανθρώπων είναι γλυκύτατη, αγαπά την αγρυπνίαν υπενθυμίζει τα πάντα
περί των οποίων ο καθένας σχηματίζει πάντοτε γνώμιν (αποκτά μνήμην) ούτε
παρεκτρέπεται καί διεγείρει εις όλους την σκέψιν.
Αλλά μακαρία θεά, ξεσήκωσε (δυνάμωσε) την μνήμην εις τους μύστας της ιεράς ταύτης
τελετουργίας, και απόδιωξε από αυτούς την λησμοσύνη.
0 comments

Γήρας προσδέχου.


Γήρας προσδέχου.
Να αποδέχεσαι το γήρας.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω.


Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω.
Να μην εισέρχεται κανένας που δεν γνωρίζει Γεωμετρία.

(Στην Ακαδημία υπήρχαν διάφοροι επιστημονικοί τομείς με αντικείμενα μελέτης τη φιλοσοφία, τα μαθηματικά, τις φυσικές και τις πολιτικές επιστήμες. Στο υπέρθυρο της Ακαδημίας αναγραφόταν η φράση Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω, δηλαδή να μην εισέρχεται κανένας που δεν γνωρίζει Γεωμετρία. Ο Πλάτων θεωρούσε ότι η γεωμετρία και τα μαθηματικά ήταν ο μόνος και ασφαλής δρόμος για να προσεγγίσει κανείς τον Κόσμο των Ιδεών και τον Θεό.)

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος.
0 comments

Κανείς μέχρι τώρα δεν έγινε κατήγορος του εαυτού του.


Ουδείς αυτός εαυτού κατηγόρησε πώποτε.
Κανείς μέχρι τώρα δεν έγινε κατήγορος του εαυτού του.

Δημοσθένης, 384-322 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας.
0 comments

Να γνωρίζεις την αξία του χρόνου.


Καιρόν γνώθι.
Να γνωρίζεις την αξία του χρόνου.

Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Η πρέπει να ζει κανείς με τιμή ή να πεθαίνει με τιμή.


Η καλώς ζήν ή καλώς τεθνηκέναι τόν ευγενή χρή.
Η πρέπει να ζει κανείς με τιμή ή να πεθαίνει με τιμή.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός.
0 comments

Δύσκολο το να γνωρίζουμε κάτι καλά.


Χαλεπόν τό εύ γνώναι.
Δύσκολο το να γνωρίζουμε κάτι καλά.

Πιττακός ο Μυτιληναίος ( 650-570 π.Χ. , εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας)
0 comments

Γιατί οι δούλοι και ο τύραννος ποτέ δεν θα γίνουν φίλοι.


Δούλοι γάρ καί δεσπότης ούκ άν ποτε γένοιντο φίλοι.
Γιατί οι δούλοι και ο τύραννος ποτέ δεν θα γίνουν φίλοι.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος.
0 comments

Είναι αισχρό να μη θέλει να κοπιάζει ο νέος.


Αισχρόν τε μοχθείν μή θέλειν νεανίαν.
Είναι αισχρό να μη θέλει να κοπιάζει ο νέος.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός.
0 comments

Αισχρό κέρδος είναι βαρύ κειμήλιο.


Κέρδος αισχρόν βαρύ κειμήλιον.
Αισχρό κέρδος είναι βαρύ κειμήλιο.

Περίανδρος 668-584 π.Χ. , Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών.
0 comments

Ο πλούτος χωρίς την αρετή είναι κακός γείτονας.


Πλούτος άνευ αρέτας ούκ ασινής πάροικος.
Ο πλούτος χωρίς την αρετή είναι κακός γείτονας.

Σαπφώ (~ 630 - 570 π.Χ.) Λυρική ποιήτρια.
0 comments

Αν είσαι επιτυχημένος,οι άλλοι δε σε ανέχονται.


Ούκ άν φορητός είης,εί πράσσοις καλώς.
Αν είσαι επιτυχημένος,οι άλλοι δε σε ανέχονται.

Αισχύλος 525-456 π.Χ. , Αρχαίος τραγικός ποιητής.
0 comments

Όταν είσαι νέος,να είσαι εγκρατής.


Ηβών εγκρατής.
Όταν είσαι νέος,να είσαι εγκρατής.

Πιττακός ο Μυτιληναίος ( 650-570 π.Χ. , εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας)
0 comments

Φαίνεται ότι η μόρφωση και αυτό όλοι το ομολογούν εκπολιτίζει και ημερώνει τις ψυχές με το να αφαιρεί από αυτές τα θηριώδη ένστικτα και την αμάθεια.


Δοκεί ή παιδεία καί τούτο πάντες ομολογούσιν,ημερούν τάς ψυχάς αφαιρούσα τό θηριώδες και άγνωμον.
Φαίνεται ότι η μόρφωση και αυτό όλοι το ομολογούν εκπολιτίζει και ημερώνει τις ψυχές με το να αφαιρεί από αυτές τα θηριώδη ένστικτα και την αμάθεια.

Θεόφραστος ο Ερέσιος (371 π.Χ. – περ. 287 π.Χ.) Φιλόσοφος.
0 comments

Γηράσκω δ’ αεί πολλά διδασκόμενος.


Γηράσκω δ’ αεί πολλά διδασκόμενος.
Γερνώ, μαθαίνοντας πάντα πολλά.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης - φιλόσοφος.
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 76. Μουσῶν (ѳυμίαμα λίβανον)

76. Μουσῶν
ѳυμίαμα λίβανον
Μνημοσύνης καὶ Ζηνὸς ἐριγδούποιο ѳύγατρες,
Μοῦσαι Πιερίδες, μεγαλώνυμοι, ἀγλαόφημοι,
ѳνητοῖς, οἷς κε παρῆτε, ποѳεινόταται, πολύμορφοι,
πάσης παιδείης ἀρετὴν γεννῶσαι ἄμεμπτον,
ѳρέπτειραι ѱυχῆς, διανοίας ὀρѳοδότειραι,
καὶ νόου εὐδυνάτοιο καѳηγήτειραι ἄνασσαι,
αἳ τελετὰς ѳνητοῖς ἀνεδείξατε μυστιπολεύτους,
Κλειώ τ' Εὐτέρπη τε Ѳάλειά τε Μελπομένη τε
Τερѱιχόρη τ' Ἐρατώ τε Πολύμνιά τ' Οὐρανίη τε
Καλλιόπηι σὺν μητρὶ καὶ εὐδυνάτηι ѳεᾶι Ἁγνῆι.
ἀλλὰ μόλοιτε, ѳεαί, μύσταις, πολυποίκιλοι, ἁγναί,
εὔκλειαν ζῆλόν τ' ἐρατὸν πολύυμνον ἄγουσαι.

Σεις αι θυγατέρες της Μνημοσύνης και του βροντερού Διός ώ ένδοξες Πιερίδες Μούσαι
με την λαμπράν φήμην σεις εις όσους ανθρώπους παρευρεθήτε είσθε περιπόθητες,
πολύμορφες, επειδή γεννάτε την άμεμπτον αρετήν πάσης παιδείας εσείς τρέφετε την
ψυχήν και δίδετε την ορθήν κατεύθυνσιν εις την διανόησιν και είσθε αι οδηγοί βασίλισσαι
του δυνατού νου σεις που εδείξατε εις τους ανθρώπους τας τελετάς, αι οποίοι
εορτάζονται με μυστήρια, σεις η Κλειώ η Ευτέρπη, η Θάλεια, η Μελπομένη η Τερψιχόρη,
η Ερατώ, η Πολυμνία, η Ουρανία και η μητέρα μου Καλλιόπη, πού είσθε αγνές θεές πολύ
ισχυρές.
Αλλά είθε ώ θεοί να προσέλθετε εις τους μύστας σεις πού είσθε πολυποίκιλοι καί αγναί
και να φέρετε εις αυτούς δόξαν καί ζήλον (επιθυμίαν προς δόξαν) αξιεραστον και
πολυύμνητον.
0 comments

Έχθρας διάλυε.


Έχθρας διάλυε.
Να διαλύεις τις έχθρες.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Από τη στιγμή που θα συμβεί κάτι κακό, ακολουθούν και πολλά άλλα.


Ενός κακού μύρια έπονται.
Από τη στιγμή που θα συμβεί κάτι κακό, ακολουθούν και πολλά άλλα.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός.
0 comments

Από την απραξία και την τεμπελιά προέρχονται πολλά δεινά.


Αργία μήτηρ πάσης κακίας.
Από την απραξία και την τεμπελιά προέρχονται πολλά δεινά.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης - φιλόσοφος.
0 comments

Μη βοηθάς να αφήσουν κάτω το φορτίο, αλλά βοήθα να το κουβαλήσουν.


Φορτίον μη συγκαθαιρείν, αλλά συνανατιθέναι τοις βαστάζουσι.
Μη βοηθάς να αφήσουν κάτω το φορτίο, αλλά βοήθα να το κουβαλήσουν.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Ο όμοιος τον όμοιο πάντα πλησιάζει.


Όμοιος ομοίω αεί πελάζει.
Ο όμοιος τον όμοιο πάντα πλησιάζει.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος.
0 comments

Τα μεγάλα τα φροντίζει ο Θεός και τα μικρά άφησέ τα στην τύχη.


Των άγαν γαρ άπτεται Θεός, τα μικρά δ’ εις τύχην αφείς εά.
Τα μεγάλα τα φροντίζει ο Θεός και τα μικρά άφησέ τα στην τύχη.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός
0 comments

Έπεα πτερόεντα.


Έπεα πτερόεντα.
Λόγια που πετάνε (και δεν έχουν καμιά αξία)
(Ιλιάδα Ε’ 871)

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής .

  
0 comments

Δεν θα είναι πάντα καλοκαίρι, θερίστε όσο είναι καιρός.


Ουκ αεί θέρος έσσεται, ποιείσθε καλιάς.
Δεν θα είναι πάντα καλοκαίρι, θερίστε όσο είναι καιρός.
(Έργα και Ημέραι 503)

Ησίοδος 7ος αιών π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ποιητής.
0 comments

Τίποτε δεν είναι άψογο, αλλά πάντα υπάρχουν ελαττώματα και παραλείψεις.


Ουδέν ανεπίληπτον, αλλ’ έχει πάντα διαμαρτίας και αγνοίας.
Τίποτε δεν είναι άψογο, αλλά πάντα υπάρχουν ελαττώματα και παραλείψεις.

Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Να σκέφτεσαι κάτι πολύτιμο - που αξίζει.


Φρόνει τι κεδνόν
Να σκέφτεσαι κάτι πολύτιμο - που αξίζει.

Κλεόβουλος ο Ρόδιος ( 6ος π.Χ. αιών , Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδος)
0 comments

Με δύο δεν έμπλεξε ούτε ο Ηρακλής (παρόλο που ήταν ο Ηρακλής).


Προς δύο ουδέ Ηρακλής.
Με δύο δεν έμπλεξε ούτε ο Ηρακλής (παρόλο που ήταν ο Ηρακλής).

Αρχίλοχος (π. 680 π.Χ. - 630 π.Χ.) Αρχαίος λυρικός ποιητής.
0 comments

Καλύτερα να είσαι τρελός παρά σκλάβος των απολαύσεων.


Μανείην μάλλον ή ησθείην.
Καλύτερα να είσαι τρελός παρά σκλάβος των απολαύσεων.

Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος.
0 comments

Με έργα και όχι με λόγια.


Έργω κ’ ουκέτι μύθω.
Με έργα και όχι με λόγια.
(Προμηθεύς Δεσμώτης)

Αισχύλος 525-456 π.Χ. , Αρχαίος τραγικός ποιητής.
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 75. Παλαίμονος (ѳυμίαμα μάνναν)

75. Παλαίμονος
ѳυμίαμα μάνναν
Σύντροφε βακχεχόροιο Διωνύσου πολυγηѳοῦς,
ὃς ναίεις πόντοιο βυѳοὺς ἁλικύμονας, ἁγνούς,
κικλήσκω σε, Παλαῖμον, ἐπ' εὐιέροις τελεταῖσιν
ἐλѳεῖν εὐμενέοντα, νέωι γήѳοντα προσώπωι,
καὶ σώζειν μύστας κατά τε χѳόνα καὶ κατὰ πόντον·
ποντοπλάνοις γὰρ ἀεὶ ναυσὶν χειμῶνος ἐναργὴς
φαινομένου σωτὴρ μοῦνος ѳνητοῖς ἀναφαίνηι,
ῥυόμενος μῆνιν χαλεπὴν κατὰ πόντιον οἶδμα.

 Ώ σύντροφε του Διονύσου του τερπνού, που σύρει τον βακχικόν
χορόν, συ που κατοικείς εις τους καθαρούς βυθούς του πόντου με τα μεγάλα κύματα,
εσέ επικαλούμαι τον Παλαίμονα να προσέλθης ευμενής εις τας ιεράς τελετάς και
χαρούμενος με νέον πρόσωπον, και να διασώζης τους μύστας και εις την γήν και εις την
θάλασσαν Διότι εσύ μόνον εμφανίζεσαι πάντοτε φανερά ως σωτήρ των ανθρώπων, πού
περιπλανώνται με τα πλοία εις την θάλασσαν, όταν αναφαίνεται βαρυχειμωνιά, και τους
διασώζεις από την βαρεία μανίαν της θαλασσοταραχές.
0 comments

Άρρητα μη λέγε.


Άρρητα μη λέγε.
Να μην λες τα άρρητα.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Καθώς όσοι βαδίζουν στον ήλιο παρακολουθούνται από τη σκιά τους, έτσι κι όσοι βαδίζουν στη δόξα παρακολουθούνται από το φθόνο.


Καθώς όσοι βαδίζουν στον ήλιο παρακολουθούνται από τη σκιά τους, έτσι κι όσοι βαδίζουν στη δόξα παρακολουθούνται από το φθόνο.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός.
0 comments

Μη μένεις χωρίς εργασία, ακόμη και αν είσαι πλούσιος.


Αργός μη ίσθι μηδ' αν πλουτής.
Μη μένεις χωρίς εργασία, ακόμη και αν είσαι πλούσιος.

Πιττακός ο Μυτιληναίος ( 650-570 π.Χ. , εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας)
0 comments

Οι απολαύσεις είναι θνητές, οι αρετές αθάνατες.


Αι μεν ηδοναί θνηταί, αι δ' αρεταί αθάνατοι.
Οι απολαύσεις είναι θνητές, οι αρετές αθάνατες.

Περίανδρος 668-584 π.Χ. , Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών.
0 comments

Σοφία μόνη κτήμα αθάνατον.


Σοφία μόνη κτήμα αθάνατον.
Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας.
0 comments

Τους οκνηρούς μην τούς κατηγορείς εναντίον αυτών στρέφεται η οργή των θεών.


Τους οκνηρούς μην τούς κατηγορείς εναντίον αυτών στρέφεται η οργή των θεών.

Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Είναι δύσκολο άνθρωποι που έζησαν ελεύθεροι και με αρίστους νόμους να παραμείνουν επί πολύ δούλοι.

 
Είναι δύσκολο άνθρωποι που έζησαν ελεύθεροι και με αρίστους νόμους να παραμείνουν επί πολύ δούλοι.

Επιμενίδης ο Κρης (περ 7ος - 6ος αιώνας π.Χ.) ποιητής και φιλόσοφος.
0 comments

Εκείνος που σε επαινεί για κάτι που δεν έχεις θέλει να σου στερήσει εκείνο που έχεις.


Εκείνος που σε επαινεί για κάτι που δεν έχεις θέλει να σου στερήσει εκείνο που έχεις.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by Blogger.

Επιλογή

Τα πιο Δημοφιλή

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Translate

Recommended Post Slide Out For Blogger

Αρχείο