Search

Content

Κοινοποίηση

0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 10. Φύσεως (ѳυμίαμα ἀρώματα)

10. Φύσεως
(ѳυμίαμα ἀρώματα)
Ὦ Φύσι, παμμήτειρα ѳεά, πολυμήχανε μῆτερ,
οὐρανία, πρέσβειρα, πολύκτιτε δαῖμον, ἄνασσα,
πανδαμάτωρ, ἀδάμαστε, κυβερνήτειρα, παναυγής,
παντοκράτειρα, τιτιμενέα πανυπέρτατε πᾶσιν
ἄφѳιτε, πρωτογένεια, παλαίφατε, κυδιάνειρα,
ἐννυχία, πολύτειρε, σελασφόρε, δεινοκαѳέκτι,
ἄѱοφον ἀστραγάλοισι ποδῶν ἴχνος εἱλίσσουσα,
ἁγνή, κοσμήτειρα ѳεῶν ἀτελής τε τελευτή,
κοινὴ μὲν πάντεσσιν, ἀκοινώνητε δὲ μούνη,
αὐτοπάτωρ, ἀπάτωρ, ἐρατή, πολύγηѳε, μεγίστη,
εὐάνѳεια, πλοκή, φιλία, πολύμικτε, δαῆμον,
ἡγεμόνη, κράντειρα, φερέσβιε, παντρόφε κούρη,
αὐτάρκεια, δίκη, Χαρίτων πολυώνυμε πειѳώ,
αἰѳερία, χѳονία καὶ εἰναλία μεδέουσα,
πικρὰ μέν φαύλοισι, γλυκεῖα δὲ πειѳομένοισι,
πάνσοφε, πανδώτειρα, κομίστρια, παμβασίλεια,
αὐξιτρόφος, πίειρα πεπαινομένων τε λύτειρα.
πάντων μὲν σὺ πατήρ, μήτηρ, τροφὸς ἠδὲ τιѳηνός,
ὠκυλόχεια, μάκαιρα, πολύσπορος, ὡριὰς ὁρμή,
παντοτεχνές, πλάστειρα, πολύκτιτε, ποντία δαῖμον,
ἀιδία, κινησιφόρε, πολύπειρε, περίφρων,
ἀενάωι στροφάλιγγι ѳοὸν ῥύμα δινεύουσα,
πάνρυτε, κυκλοτερής, ἀλλοτριομορφοδίαιτε,
εὔѳρονε, τιμήεσσα, μόνη τὸ κριѳὲν τελέουσα,
σκηπτούχων ἐφύπερѳε βαρυβρεμέτειρα κρατίστη,
ἄτρομε, πανδαμάτειρα, πεπρωμένη, αἶσα, πυρίπνους,
ἀίδιος ζωὴ ἠδ' ἀѳανάτη τε πρόνοια·
πάντα σύ ἐσσι, ἄνασσα· σὺ γὰρ μούνη τάδε τεύχεις.
ἀλλά, ѳεά, λίτομαί σε σὺν εὐόλβοισιν ἐν ὥραις
εἰρήνην ὑγίειαν ἄγειν, αὔξησιν ἁπάντων.

Ώ θεά Φύση, μητέρα των πάντων, πολυμήχανη μητέρα, επουράνια, σεβαστή θεά πού
κτίζεις τα πάντα, βασίλισσα εσύ δαμάζεις τα πάντα, είσαι ακατανίκητος, εσύ κυβερνάς,
λάμπεις πολύ. είσαι ή κυρία των πάντων, πάντοτε τιμημένα ό υπεράνω όλων θεός·
είσαι αθάνατη, πρωτότοκος, πανάρχαια και εις τους άνδρας παρέχεις δόξαν νυκτερινή,
έχεις μεγάλην πείραν φέρεις το φως δυσκόλως καθησυχάζεις, και περιελίσσεις αθόρυβα
τα ίχνη των ποδιών σου (περιπατείς αθόρυβα). Είσαι αγνή, διατάσσεις τους θεούς, είσαι
το τέλος, χωρίς να έχεις τέλος είσαι κοινή εις όλα (μετέχεις εις τα πάντα), αλλά μόνον εις
έσέ δεν συμμετέχει τίποτε είσαι ή ίδία πατέρας του εαυτού σου (εγεννήθης αφ εαυτής),
διότι πατέρα δεν έχεις, είσαι και αρσενική και πολυμήχανη και πάρα πολύ μεγάλη
ανθηρά, περιπλέκεις τα πάντα, είσαι φίλη, αναμειγνύεις τα πάντα και είσαι έμπειρος
οδηγός, κυβερνήτης φέρεις ζωήν είσαι κόρη πού τρέφεις τα πάντα, αυτάρκεια. Δίκη είσαι
η πειθώ των Χαρίτων με πολλά ονόματα αιθέρια (διάγεις εις τον αιθέρα), επίγειος
αρχόντισσα και θαλασσινή πικρή μεν για τους φαύλους, αλλά γλυκεία εις εκείνους που
πείθονται εις σε σοφή εις όλα, παρέχεις τα πάντα τρέφεις τα πάντα και τα αυξάνεις,
λιπαρά (άφθονα), και απελευθερώνεις, καταστρέφεις, εκείνα πού ωριμάζουν, που
πεθαίνουν
συ είσαι πατέρας των πάντων και επίσης μητέρα τροφός και βυζάστρα βοηθάς εις την
παραγωγήν των προϊόντων, μακαρία, έχεις πολλά σπέρματα (είσαι καρποφόρος), και
γίνεσαι στον καιρό πού πρέπει. Ορμή (δραστηριοποιείσαι).
καιρό πού πρέπει, ορμή (δραστηριοποιείσαι), δημιουργείς τα πάντα, είσαι πλάστρα,
κτίζεις πολλά, σεβαστή θεά αιωνία, φέρεις την κίνησιν. έχεις πολλήν πείραν, είσαι
συνετή· και κινείσαι σαν γρήγορο ρεύμα με αδιάκοπον στροβιλισμόν διαρρέεις από
παντού, κινείσαι κυκλικώς και διαρκώς μεταβάλλεις μορφήν έχεις ώραίον θρόνον,
τιμημένη, μόνον εσύ εκτελείς εκείνο πού απεφασίσθει, και κρατείς το σκήπτρον
(κυβερνάς) από επάνω, και βροντάς δυνατά, συ ή ισχυρότατη· ατρόμητη, πού δαμάζεις
τα πάντα, ή προορισμένη μοίρα,πού αποπνέεις φωτιά αιωνία ζωή και αθάνατη πρόνοια
τα πάντα είσαι εσύ διότι μόνη σου εσύ κατασκευάζεις (δημιουργείς) όλα αυτά. Αλλά σε
παρακαλώ, θεά μου, να μας φέρεις μαζί με τις ευτυχισμένες ώρες (εποχές) ειρήνην,
υγείαν και πολλαπλασιασμόν των πάντων.
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 9. Εἰς Σελήνην (ѳυμίαμα ἀρώματα)

9. Εἰς Σελήνην
ѳυμίαμα ἀρώματα
Κλῦѳι, ѳεὰ βασίλεια, φαεσφόρε, δῖα Σελήνη,
ταυρόκερως Μήνη, νυκτιδρόμε, ἠεροφοῖτι,
ἐννυχία, δαιδοῦχε, κόρη, εὐάστερε, Μήνη,
αὐξομένη καὶ λειπομένη, ѳῆλύς τε καὶ ἄρσην,
αὐγάστειρα, φίλιππε, χρόνου μῆτερ, φερέκαρπε,
ἠλεκτρίς, βαρύѳυμε, καταυγάστειρα, νυχία,
πανδερκής, φιλάγρυπνε, καλοῖς ἄστροισι βρύουσα,
ἡσυχίηι χαίρουσα καὶ εὐφρόνηι ὀλβιομοίρωι,
λαμπετίη, χαριδῶτι, τελεσφόρε, νυκτὸς ἄγαλμα,
ἀστράρχη, τανύπεπλ', ἑλικοδρόμε, πάνσοφε κούρη,
ἐλѳέ, μάκαιρ', εὔφρων, εὐάστερε, φέγγεϊ τρισσῶι
λαμπομένη, σώζουσα νέους ἱκέτας σέο, κούρη.

Ακουσε με, θεά βασίλισσα πού φέρεις το φως, σεβαστή σελήνη Μήνη. πού έχεις κέρατα
ταύρου, και τρέχεις την νύκτα και περιπλανάσαι εις τον αέρα.
Νυκτερινή, πού έχεις δάδα, κόρη πού είσαι ένας λαμπρός αστέρας, ή Μήνη πού
μεγαλώνεις και λιγοστεύεις, θηλυκή και αρσενική
πού φωτίζεις και αγαπάς τους ίππους, μητέρα του χρόνου, πού φέρεις καρπούς (πού
βοηθείς την παραγωγή)· πού είσαι λαμπερή, κατηφής, πού καταυγάζεις και επιβλέπεις
τους τοκετούς βλέπεις τα πάντα, σου αρέσει να είσαι άγρυπνος, που σε συνοδεύουν
ωραία αστέρια, και χαίρεσαι στην ησυχία και στην νύχτα την καλότυχη είσαι λαμπρά και
παρέχεις χαρά και φέρεις εις πέρας (τα έργα) και είσαι το καμάρι της νύχτας Είσαι ή
βασίλισσα των άστρων, πού φορείς μακρό πέπλο και τρέχεις κυκλοτερώς ώ κύρη. πού
είσαι γεμάτη από σοφία και ένα λαμπρό άστρο έλα μακαριά, με χαρά, λάμπουσα με το
δικό σου φέγγος, και σώσε, ώ κόρη, τους νέους ίκέτας σου
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 8. Εἰς Ἥλιον (ѳυμίαμα λιβανομάνναν)

8. Εἰς Ἥλιον
(ѳυμίαμα λιβανομάνναν)
Κλῦѳι μάκαρ, πανδερκὲς ἔχων αἰώνιον ὄμμα,
Τιτὰν χρυσαυγής, Ὑπερίων, οὐράνιον φῶς, αὐτοφυής, ἀκάμας ζώιων ἡδεῖα
πρόσοѱι, δεξιὲ μὲν γενέτωρ ἠοῦς, εὐώνυμε νυκτός,
κρᾶσιν ἔχων ὡρῶν, τετραβάμοσι ποσσὶ χορεύων,
εὔδρομε, ῥοιζήτωρ, πυρόεις, φαιδρωπέ, διφρευτά,
ῥόμβου ἀπειρεσίου δινεύμασιν οἶμον ἐλαύνων,
εὐσεβέσιν καѳοδηγὲ καλῶν, ζαμενὴς ἀσεβοῦσι,
χρυσολύρη, κόσμου τὸν ἐναρμόνιον δρόμον ἕλκων,
ἔργων σημάντωρ ἀγαѳῶν, ὡροτρόφε κοῦρε,
κοσμοκράτωρ, συρικτά, πυρίδρομε, κυκλοέλικτε,
φωσφόρε, αἰολόδικτε, φερέσβιε, κάρπιμε Παιάν, ἀιѳαλής, ἀμίαντε, χρόνου πάτερ,
ἀѳάνατε Ζεῦ, εὔδιε, πασιφαής, κόσμου τὸ περίδρομον ὄμμα, σβεννύμενε λάμπων
τε καλαῖς ἀκτῖσι φαειναῖς, δεῖκτα δικαιοσύνης, φιλονάματε, δέσποτα κόσμου,
πιστοφύλαξ, αἰεὶ πανυπέρτατε, πᾶσιν ἀρωγέ,
ὄμμα δικαιοσύνης, ζωῆς φῶς· ὦ ἐλάσιππε, μάστιγι λιγυρῆι τετράορον ἅρμα
διώκων· κλῦѳι λόγων, ἡδὺν δὲ βίον μύστηισι πρόφαινε.

'Ακουσε μακάριε, πού έχεις μάτι αιώνιον και βλέπει τα πάντα συ ό Τιτάν πού λάμπεις
ωσάν χρυσός, πού βαδίζεις υψηλά, και είσαι το επουράνιον φώς Σύ είσαι αφ' εαυτού
γεννημένος, ακαταπόνητος, των ζώων γλυκύ θέαμα και είσαι της μεν αυγής ο δεξιός
γεννήτωρ της δε νυκτός ό αριστερός έχεις την συνένωσιν των εποχών και χορεύεις
(κινείσαι κυκλικώς) με τέσσερα πόδια (ό δημιουργός των τεσσάρων εποχών του έτους),
είσαι ταχύς, ορμητικός, πύρινος, με χαρωπόν βλέμμα, διφρηλάτης. και διέρχεσαι την
όδόν του απέραντου ρόμβου με περιστροφικάς κινήσεις- καθοδηγείς τους ευσεβείς
ανθρώπους εις τάς καλάς πράξεις και εις τους ασεβείς επιδεικνύεις δυσμένειαν συ έχεις
χρυσήν λύραν και σύρεις τον άρμονικόν δρόμον του κόσμου επισημαίνεις τα καλά έργα,
συ είσαι ό νέος που τρέφεις τάς έποχάς. ΕΙσαι ό κυρίαρχος του κόσμου, ό αυλητής,
διατρέχεις δια του πυρός και περιστρέφεσαι κυκλικώς, φέρεις το φως εμφανίζεσαι με
ποικίλες μορφές, φέρεις την ζωήν, είσαι καρποφόρος, ώ Παιάν αειθαλής, αμόλυντος,
πατήρ του χρόνου, ό αθάνατος Ζευς. Καθαρός, πού λάμπεις εις όλους, είσαι το
περιφερόμενον κυκλικώς μάτι του κόσμου, πού σβύνει και λάμπει με ωραίες φωτεινές
ακτίνες' δεικνύεις την δικαιοσύνην, αγαπάς το νερό. είσαι ό δεσπότης (ό κύριος) του
κόσμου, ό φύλαξ της αληθείας, ο αιώνιος υπέρτατος, ό βοηθός εις όλους είσαι ό
οφθαλμός της δικαιοσύνης, το φως της ζωής· ώ συ, πού οδηγείς τους Ιππους, και
κατευθύνεις με λιγυρό μαστίγιο τέθριππον (με τέσσερα άλογα) άρμα (ό ' Υμνωδός δια
του συμβολισμού αύτοϋ αναφέρεται εις την υπό του ΗΛΙΟΥ διαμόρφωσιν των τεσσάρων
εποχών του έτους), άκουσε τους λόγους μου και φανέρωσε εις τους μεμυημένους
γλυκεία και ευχάριστη ζωή.
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 7. Ἄστρων (ѳυμίαμα ἀρώματα)

7. Ἄστρων
ѳυμίαμα ἀρώματα
Ἄστρων οὐρανίων ἱερὸν σέλας ἐκπροκαλοῦμαι
εὐιέροις φωναῖσι κικλήσκων δαίμονας ἁγ[ν]ούς.
Ἀστέρες οὐράνιοι, Νυκτὸς φίλα τέκνα μελαίνης,
ἐγκυκλίοις δίναισι περιѳρόνια κυκλέοντες.
ἀνταυγεῖς, πυρόεντες, ἀεὶ γενετῆρες ἁπάντων,
μοιρίδιοι, πάσης μοίρης σημάντορες ὄντες,
ѳνητῶν ἀνѳρώπων ѳείαν διέποντες ἀταρπόν,
ἑπταφαεῖς ζώνας ἐφορώμενοι, ἠερόπλαγκτοι,
οὐράνιοι χѳόνιοί τε, πυρίδρομοι, αἰὲν ἀτειρεῖς,
αὐγάζοντες ἀεὶ νυκτὸς ζοφοειδέα πέπλον,

Των Αστέρων των επουρανίων το ιερόν Φως επικαλούμαι, καί με φωνές αγιώτατες
απευθύνω πρόσκλησιν προς αυτούς τους αγνούς θεούς. Ό Άστρα επουράνια, της μαύρης
Νυκτός αγαπητό τέκνα, σεις πού περιφέρεσθε κυκλικώς με κυκλοτερείς κινήσεις γύρω
από τον θρόνον, σπινθηροβόλα, πύρινα, πού είσθε αιωνίως οι γεννήτορες των πάντων
σεις είσθε το πεπρωμένον, πού επισημαίνετε κάθε μοιραίον (είσθε οι άγγελοι κάθε
μοίρας)· σεις των θνητών ανθρώπων καθορίζετε την θεϊκήν πορείαν σεις που φαίνεσθε
σε επταφωτισμένες ζώνες καί περιπλανάσθε εις τον αέρα· επουράνιοι καί επίγειοι, πού
έχετε πύρινη διαδρομή, πάντοτε ακατάβλητοι· καί φωτίζετε πάντοτε τον σκοτεινόν
πέπλον της νυκτός, καί πάντοτε λάμπετε με ακτινοβολίας καί είσθε γεμάτοι από χαράν
καί ως νυκτερινοί · ελάτε εις τους πολυπάθεις μόχθους της ιεράς τελετής φέροντες εις
πέρας ως αγαθοί την διαδρομήν προς ένδοξα έργα.

0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 6. Πρωτογόνου (ѳυμίαμα σμύρναν)

6. Πρωτογόνου
(ѳυμίαμα σμύρναν)
Πρωτόγονον καλέω διφυῆ, μέγαν, αἰѳερόπλαγκτον,
ὠιογενῆ, χρυσέαισιν ἀγαλλόμενον πτερύγεσσι,
ταυροβόαν, γένεσιν μακάρων ѳνητῶν τ' ἀνѳρώπων,
σπέρμα πολύμνηστον, πολυόργιον, Ἠρικεπαῖον,
ἄρρητον, κρύφιον ῥοιζήτορα, παμφαὲς ἔρνος,
ὄσσων ὃς σκοτόεσσαν ἀπημαύρωσας ὁμίχλην
πάντη δινηѳεὶς πτερύγων ῥιπαῖς κατὰ κόσμον
λαμπρὸν ἄγων φάος ἁγνόν, ἀφ' οὗ σε Φάνητα κικλήσκω
ἠδὲ Πρίηπον ἄνακτα καὶ Ἀνταύγην ἑλίκωπον.
ἀλλά, μάκαρ, πολύμητι, πολύσπορε, βαῖνε γεγηѳὼς
ἐς τελετὴν ἁγίαν πολυποίκιλον ὀργιοφάνταις.

Τον Πρωτόγονον προσκαλώ, τον διμορφον. τον μέγαν πού πλανάται εις τον αιθέρα, πού
έγεννήθη από τα αυγό καί χαίρεται με τα χρυσά πτερά αυτόν πού έχει πρόσωπον ταύρου
και πού εγέννησε τους μακάριους θεούς καί τους θνητούς ανθρώπους,
πού είναι σπέρμα πολυενθύμητον καί εορτάζεται με πολλάς τελετάς. Τον Ηρικεπαίον, τον
απόρρητον, τον απόκρυφον. τον ορμητικόν, το λαμπρό βλαστάρι εσύ πού αφήρεσες την
σκοτεινήν όμίχλην των ματιών,
αφού περιεστράφης με τάς ορμητικάς κινήσεις των πτερύγων σου παντού εις τον
κόσμον
καί έφερες λαμπρόν φως αγνόν καί απ' αυτό σε ονομάζω Φάνητα
καί βασιλέα Πρίαπον καί Ανταύνην με τα εύστροφα μάτια. Αλλά συ ο μακάριος, ό
πολυμήχανος ο γόνιμος βάδιζε (πήγαινε) χαρούμενος εις την ίεράν πολυποίκιλον τελετήν
πού γίνεται από εκείνους, πού φανερώνουν (πού γνωρίζουν να τελούν) τάς μυστηριακάς
τελετουργίας.
0 comments

Ακούσας νόει.


Ακούσας νόει.
Κατανόησε αφού ακούσεις.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Ω, γένος ανθρώπων ανεμώλιον, αυτοχόλωτον, μέχρι τέλους βιότου μηδέν επιστάμενον.


Ω, γένος ανθρώπων ανεμώλιον, αυτοχόλωτον, μέχρι τέλους βιότου μηδέν επιστάμενον.
Ω άστατο ανθρώπινο γένος, που πολεμάς τον εαυτό σου, ώς το τέλος της ζωής δε βάζεις μυαλό.

Παλλαδάς ο Αλεξανδρεύς 4ος μ.Χ. αιών , Έλληνας ποιητής.
0 comments

Αρχή πολιτείας απάσης νέων τροφά.


Αρχή πολιτείας απάσης νέων τροφά.
θεμέλιο κάθε πολιτείας είναι η ανατροφή των νέων.

Πυθαγόρας 580-490 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Άρα το όσιον ότι όσιόν εστιν, φιλείται υπό των θεών, ή ότι φιλείται όσιόν εστιν.


Άρα το όσιον ότι όσιόν εστιν, φιλείται υπό των θεών, ή ότι φιλείται όσιόν εστιν.
Το καλό είναι καλό επειδή αρέσει στους θεούς ή αρέσει στους θεούς επειδή είναι καλό;

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος.
0 comments

Ανίκητος είναι δύνασαι, εάν εις μηδένα αγώνα καταβαίνης, όν ουκ έστιν επί σοι νικήσαι.


Ανίκητος είναι δύνασαι, εάν εις μηδένα αγώνα καταβαίνης, όν ουκ έστιν επί σοι νικήσαι.
Μπορείς να είσαι ανίκητος αν δεν κατεβαίνεις σε κανένα αγώνα που δεν μπορείς να νικήσεις.

Επίκτητος 50 μ.Χ.-120 μ.Χ , Στωικός φιλόσοφος.
0 comments

Γνώθι μαθών.


Γνώθι μαθών.
Γνώρισε αφού μάθεις.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Μάταιόν εστι παρά θεών αιτείσθαι ά τις εαυτώ χορηγήσαι ικανός εστι.


Μάταιόν εστι παρά θεών αιτείσθαι ά τις εαυτώ χορηγήσαι ικανός εστι.
Είναι μάταιο να ζητάς από τους θεούς αυτά που μπορείς να αποκτήσεις μόνος σου.

Επίκουρος 341-270 π.Χ. , Αρχαίος φιλόσοφος.
0 comments

Οδός άνω και κάτω μία.


Οδός άνω και κάτω μία.
Ο δρόμος που πάει προς τα πάνω είναι ο ίδιος δρόμος που πάει προς τα κάτω.

Ηράκλειτος 544-484 π.Χ. , Ίων φιλόσοφος.
0 comments

Τους μεν κενούς ασκούς η πνοή διίστησι, τους δ’ ανοήτους, το οίημα.

 
Τους μεν κενούς ασκούς η πνοή διίστησι, τους δ’ ανοήτους, το οίημα.
Τα άδεια σακιά τα φουσκώνει ο αέρας και τους ανόητους η έπαρση.

Σωκράτης 469-399 π.Χ. , Φιλόσοφος. 
0 comments

Ηττώ υπέρ δικαίου.

Ηττώ υπέρ δικαίου.
Να καταβάλεσαι για το δίκαιο.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Τώ δέ θεοί νεμεσώσι καί ανέρες ός κεν αεργός ζωή.


Τώ δέ θεοί νεμεσώσι καί ανέρες ός κεν αεργός ζωή.
Θεοί και άνθρωποι αγανακτούν εναντίον εκείνου που ζει χωρίς να εργάζεται.

Ησίοδος 7ος αιών π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ποιητής.
0 comments

Ο Θεός είναι ένας κύκλος που το κέντρο του είναι παντού και η περιφέρειά του πουθενά.


Ο Θεός είναι ένας κύκλος που το κέντρο του είναι παντού και η περιφέρειά του πουθενά.

Εμπεδοκλής 495-435 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Αστειεύθητι μόνον ίσοις σου.


Αστειεύθητι μόνον ίσοις σου.
Να αστειεύεσαι μόνο με ίσους σου.

Βίων ο Βορυσθενίτης, ~4ος αιών π.Χ., Αρχαίος κυνικός φιλόσοφος.
0 comments

Γονείς αίδου.

Γονείς αίδου.
Να σέβεσαι τους γονείς σου.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Τίποτα δεν γνωρίζω για την ύπαρξη των θεών.


Τίποτα δεν γνωρίζω για την ύπαρξη των θεών, επειδή σε τούτο με εμποδίζουν δύο λόγοι, το σκοτάδι που σκεπάζει το πρόβλημα της θεότητας και η σύντομη ανθρώπινη ζωή, μέτρο και κριτήριο όλων είναι ο άνθρωπος.

Πρωταγόρας 487-412 π.Χ. , Αρχαίος Αθηναίος σοφιστής.
0 comments

Ει το τρέφειν πώγωνα δοκείς σοφίαν περιποιείν, και τράγος ευπώγων αίψ’ όλος εστὶ Πλάτων.


Ει το τρέφειν πώγωνα δοκείς σοφίαν περιποιείν, και τράγος ευπώγων αίψ’ όλος εστὶ Πλάτων.
Αν το να έχεις γένια νομίζεις ότι φέρνει σοφία, τότε και ο τράγος θα ήταν Πλάτων.

Λουκιανός 120-180 μ.Χ. , Σύρος συγγραφέας.
0 comments

Θεούς σέβου.


Θεούς σέβου.
Να σέβεσαι τους θεούς.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Μηδέν'ολβίζειν,πρίν άν τέρμα τού βίου περάση μηδέν αλγεινόν παθών.


Μηδέν'ολβίζειν,πρίν άν τέρμα τού βίου περάση μηδέν αλγεινόν παθών.
Να μη μακαρίζεις κανένα θνητό,προτού φτάσει στο τέλος της ζωής του χωρίς να πάθει κανένα κακό.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός.
0 comments

Κράτιστον δέ είναι εν τοίς αναγκαίοις παιδεύεσθαι.


Κράτιστον δέ είναι εν τοίς αναγκαίοις παιδεύεσθαι.
Άριστος τρόπος ανατροφής των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία.

Θουκυδίδης 460-394 π.Χ. ,Αθηναίος ιστορικός. 
0 comments

Ούκ έστιν ουδέν κτήμα κάλλιον φίλου.


Ούκ έστιν ουδέν κτήμα κάλλιον φίλου.
Δεν υπάρχει καλύτερο απόκτημα από τον φίλο.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής.
0 comments

Νόμω πείθου.


Νόμω πείθου.
Να πειθαρχείς στο Νόμο.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Καιρόν γνώθι.


Καιρόν γνώθι.
Με την έννοια ότι πρέπει να ξέρεις τι συμβαίνει γύρω σου, τώρα.

Πιττακός ο Μυτιληναίος 650-570 π.Χ. , εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας.
0 comments

Πάντων κάκιστον η ευπετείη παιδεύσαι τήν νεότητα.Αυτή γάρ εστι ή τίκτειτάς ηδονάς ταύτας εκ τών η κακότης γίνεται.


Πάντων κάκιστον η ευπετείη παιδεύσαι τήν νεότητα.Αυτή γάρ
εστι ή τίκτειτάς ηδονάς ταύτας εκ τών η κακότης γίνεται.
Ο χειρότερος τρόπος για την ανατροφή των νέων είναι το να τους δίνονται όλες
οι ευκολίες. Γιατί η ευκολία γεννά τις ηδονές και από αυτές προέρχεται κάθε κακοήθεια.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος
0 comments

Εχούσης γάρ τι της ψυχής αγαπητικόν εν εαυτή, και πεφυκυίας, ώσπερ αισθάνεσθαι και διανοείσθαι και μνημονεύειν, ούτω και φιλείν.


Εχούσης γάρ τι της ψυχής αγαπητικόν εν εαυτή, και πεφυκυίας,
ώσπερ αισθάνεσθαι και διανοείσθαι και μνημονεύειν, ούτω και φιλείν.
Η ψυχή κλείνει μέσα της δύναμη Αγάπης καθώς επλάστηκε για να αισθάνεται,
να σκέπτεται και να θυμάται, έτσι επλάστηκε και για ν’αγαπά.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός.
0 comments

Έπου θεώ.


Έπου θεώ.
Να ακολουθούμε τον Θεό.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Ατυχούντι μη επιγέλα κοινή γαρ η τύχη.


Ατυχούντι μη επιγέλα κοινή γαρ η τύχη.
Τον άτυχο μην τον περιγελάς.Μπορεί να βρεθείς στη θέση του.

Χίλων ο Λακεδαιμόνιος 6ος π.Χ. αιών , Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας.
0 comments

Τό κατ' αρχάς (κακόν) μή κολαζόμενον επί μείζον αύξεται.


Τό κατ' αρχάς (κακόν) μή κολαζόμενον επί μείζον αύξεται.
Το κακό που απ'την αρχή δεν τιμωρείται,μεγαλώνει πιο πολύ.

Αίσωπος 620-560 π.Χ. , Αρχαίος μυθοποιός.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by Blogger.

Επιλογή

Τα πιο Δημοφιλή

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Translate

Recommended Post Slide Out For Blogger

Αρχείο